literatura

Seznam literatury vztahující se k pevnosti Terezín je průběžně aktualizován, a především u méně dostupných článků jsou připojovány odkazy.

Základní literatura:

 • Bayer, J. Založení pevnosti. Stavba pevnosti Terezín…. Vlastivědný sborník Podřipska 1924, 1925.
 • Černý, Alexander: Terezín pevnost [elektronický zdroj] = Festung Therezienstadt = Terezín Fortress. Lovosice 2005. – Resumé: Virtuální prohlídka celého komplexu pevnosti a okolí, včetně systému podzemních chodeb. Kromě podrobné fotodokumentace obsahuje animované prezentace vodního obranného systému, mapy, plány, letecké snímky, historická zobrazení a další dokumentační materiály, vše doplněno psanými komentáři a popiskami.
 • Debold–Kritter, Astrid: Pevnostní město – ghetto – vojenské město: Historický výzkum a hledání stop na místě. Terezínské studie a dokumenty, 2000, s. 250–277.
 • Duffy, Christopher: Kámen a oheň: Bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví. Brno 1998.
 • Fischer, Uta – Wildberg, Roland: Theresienstadt – Eine Zeitreise. Berlin 2011. Informace o knize: www.theresienstadt-zeitreise.de
 • Friedmann, Hugo Israel: “Studie Uměleckohistorické prohlídky s průvodcem po Terezíně: Umělecká topografie Terezína, Terezín 1943.
 • Honl, Ivan: Lloydův návrh systematického opevnění severních českých hranic v roce 1766. Důstojnické listy, 1924, č. 17, s.2–3.
 • Honl, Ivan: Pevnost Terezín. 2. přepracované vydání.  Praha 1935.; Průvodce po bojištích a vojenských památnostech Československé republiky ; Sešit 2.
 • Hora–Hořejš, Petr – Novák, Vladimír: Toulky českou minulostí: Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815). Praha 1996.
 • Kibic, Karel: Městské památkové rezervace (MPR) a památkové zóny (PZ). In: Milan Pavlík a kol., Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha 1998, s. 247–260.
 • Kučová, Věra: Památky České republiky vybrané pro nominaci k zapsání do Seznamu světového dědictví UNESCO v příštích letech. Zprávy památkové péče, 62, 2002, č. 1, s. 24–25.
 • Kupka, Vladimír: Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování. Dvůr Králové nad Labem 1990.
 • Kupka, Vladimír: Pevnost Terezín. Historie a vojenství, 44, č. 1 (1995), s. 150–152.
 • Kupka, Vladimír: Výpad posádky pevnosti Terezín v červenci 1866. Historie a vojenství, 46, 1997, č. 2, s. 16–25.
 • Kupka, Vladimír: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vydání. Praha 2002.
 • Kupka, Vladimír: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha 2005.
 • Líbal, Dobroslav: Terezín, historické fortifikační objekty a přilehlá zástavba (rkp. archivu plánové dokumentace ústřední pracoviště Národního památkového ústavu). Praha 1967.
 • Líbal, D. – Heroutová, M. – Janda, V.: Terezín, město: stavebně historický rozbor objektů (rkp. archivu plánové dokumentace ústřední pracoviště Národního památkového ústavu). Praha 1966.
 • Městské památkové rezervace: katalog: půdorysy měst. Praha 1997.
 • Munk, Jan: Terezín v minulosti a přítomnosti. Vlastivědný sborník Podřipsko, 1995, č. 5, s. 22–30.
 • Na zdraví! O pohostinství v Litoměřicích a v Terezíně v dobách minulých, (Fakta dodal Jiří Adámek, o obrázky s popisky se postaral a koordinátorem autorského týmu byl Vitalij Marek, všechno dohromady sestavil Václav Verner), vydal Mgr. Petr Prášil, Hostivice.
 • Nová, Eliška – Nový, Miroslav: Řešení záchodů kasárenských budov v Terezíně na plánech 18. a 19. století. In: Technická infrastruktura budov a sídel. Svorník 7/2009, Praha 2009, s. 113–120.
 • Nový, Miroslav: Krovy vlašské soustavy vojenských budov v Terezíně (okr. Litoměřice). In: Krovy –  střechy. Svorník 3/2005, Praha 2005, s. 153–160.
 • Peer, Jan: Historické plochy veřejných komunikací města Terezín, Monumentorum Custos 2009, Ústí nad Labem 2010, s. 77-86.
 • Peer, Jan – Šreinová, Blanka: Terezín, historické plochy dvorů veřejných a soukromých objektů, Monumentorum Custos, 2010, Ústí nad Labem 2011, s. 108-118.
 • Pevnost Terezín. Kulturní statek České republiky navrhovaný k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Praha 2010.
 • Rákosníková, Vladimíra: Historické plány pevnosti Terezín ve vídeňském Kriegsarchivu – archivní studie. Zprávy památkové péče, 2009, roč. 69, č. 5, s. 376–384. zpp5_09rakosnikova_terezin_archiv
 • Romaňák, Andrej: Pevnost Terezín: Vojenské aspekty konskripce obyvatelstva nařízené r. 1781: Vliv stále armády na sociální postavení poddaného lidi v Čechách, autoreferát disertační práce.
 • Romaňák, Andrej: Zur Geschichte des Festungbaus in Bohmen am Beispiel der Festung Theresienstadt. Militärgeschichte 6, Berlin 1980, s. 710–725.
 • Romaňák, Andrej: Úvaha o smyslu existence pevností. In: Hradec Králové 1866–1991: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference 6.–8. 6. 1991. Brno 1992, s. 185–194.
 • Romaňák, Andrej: Pevnost Terezín. 1. vydání. Dvůr Králové nad Labem 1994.; edice Pevnosti, sv. 5.
 • Romaňák, Andrej: Pevnost Terezín. Muzejní a vlastivědná práce, 1996, roč. 104, č. 1, s. 60–61.
 • Smutný, Jiří: Vznik a vývoj pevnosti Terezín, nepublikovaný rukopis.
 • Smutný, Jiří: Terezín pevnostní město. Lovosice : BaB, 2005.
 • Tesař, J. R.: Litoměřicko: Obraz vlastivědný 3. Lovosice 1931.
 • Verner, Václav: Terezín jako každý jiný: Terezínský historický sborník. Terezín 2007.
 • Votoček, Otakar – Kostková, Zdeňka: Terezín. Praha 1980.
 • Wohlmuth, Petr: Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci. (Bakalářská práce.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2011.

Leave a Reply