památková ochrana

Naše sdružení se dlouhodobě věnuje poznání a propagaci specifik a hodnot Terezína jako inženýrsky do detailu navrženého díla.

Jedním z důležitých aspektů oficiálního uznání architektonických a kulturně-historických kvalit pevnostního města Terezín je jeho začlenění do státní památkové péče – v současnosti dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Terezínské kulturní památky (od jednotlivých objektů až po soubor objektů systému opevnění) byly prohlašovány již od počátku šedesátých let 20. století. Národní kulturní památka (areál Malé pevnosti) byla vyhlášena roku 1964. Plošné památkové ochrany se Terezínu dostalo v roce 1990, kdy bylo na území pevnosti a v jejím okolí vyhlášeno památkové ochranné pásmo (viz. odkaz s textem POP Terezín níže). Teprve v roce 1992 se celé pevnostní město (včetně již prohlášené národní kulturní památky Malá pevnost) stalo městskou památkovou rezervací (MPR), s relativně podrobně rozpracovanými podmínkami ochrany (viz. odkaz s textem MPR Terezín níže). Potvrzením významu lokality v rámci památkového fondu ČR je zařazení pevnosti Terezín na „Indikativní seznam historických lokalit České republiky pro nominaci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO”(schválen Ministrem kultury 23. 11. 2006). Z hlediska památkové péče je základní hodnotou Terezína především charakter tohoto rozsáhlého inženýrského díla jako celku. Zvláště systém pevnění s dodnes zachovaným vodotechnickým systémem je nejvýznamnější kulturní památkou terezínské památkové rezervace, a především je hlavním nositelem celkového ideového i funkčního řešení pevnosti.

Rozhodli jsme se “více” zpřístupnit dokumenty přímo se vztahující k jeho památkové ochraně. (Dříve uveřejněnou verzi kopií ze sbírky zákonů jsme nově nahradily přepisem, který je přehlednější). Připravujeme odkazy na mapové podklady se zákresy hranic. Nově přidáváme formulář – žádost o závazné stanovisko – potřebný k povolení stavebních a udržovacích pracích na objektech, plochách a zeleni v terezínských památkově chráněných územích:

Nařízení vlády o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci – klikněte zde: MPR_Terezin-narizeni_vlady

Rozhodnutí určující památkové ochranné pásmo – klikněte zde: POP_Terezin

Formulář – Zadost_o_zavazne_stanovisko_pamatkove_pece_MeU_Litomerice

Leave a Reply